Uczestnicy

Projekt skierowany jest 75 osób (42K)wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób  zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym, w tym w szczególności do osób: z niepełnosprawnościami ( w tym z zaburzeniami psychicznymi ) w wieku 18-67 z województwa lubelskiego.


Grupę docelową stanowić będzie:
* Min. 15%(12UP) o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami  intelektualnymi oraz osób  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi.
* Min 55% osób objętych wsparciem w projekcie zamieszkiwać będzie  na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych.
* 50% Uczestników/czek to osoby korzystające z POPŻ 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.
* 40% Uczestników/czek będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary objęte procesem rewitalizacji.
* Ponad 50% będą stanowiły osoby bierne zawodowo – 40 Uczestników/czek.

Script logo