O projekcie

Projekt „Zintegrowani-2edycja” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o.  w partnerstwie z EUROPEJSKIM DOMEM SPOTKAŃ-FUNDACJĄ NOWY STAW. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie  11.1 Aktywne włączenie Oś 11 Włączenie społeczne.

Okres realizacji projektu:  2021-02-01 do 2022-01-31

Obszar realizacji: województwo lubelskie

Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej grupy docelowej : 75 osób (42K) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi) z województwa  lubelskiego poprzez kompleksowy  wsparcie w terminie
1.02.2021-31.01.2022 roku.

Cele Projektu: Projekt  przyczyni się do odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych osób z niepełnoprawnościami, w tym do:

a) odbudowy i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa),

b) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Projekt  przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Wzrostu  integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych  lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym  w regionie poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz osób z niepełnosprawnościami w szczególności z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi.

Projekt  przyczyni się do zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej ,dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawi dostęp do rynku pracy osób z niepełnosprawnościami.

Rezultatem działań w Projekcie  będzie zwiększenie szans na integrację społeczną  oraz przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy osób objętych wsparciem. Zostanie on osiągnięty w przypadku zmiany sytuacji społecznej  i zawodowej  osób objętych wsparciem po opuszczeniu programu, wyrażającej się w szczególności:
- rozwinięciem lub wzmocnieniem aktywności  i samodzielności życiowej oraz społecznej,
- zdolnością i gotowością uzyskania zatrudnienia, bądź innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej.

Zakładamy, że po zakończeniu udziału w Projekcie:
*Minimum 10 osób będzie poszukiwało pracy
*Kwalifikacje zawodowe  uzyska -23 osób
*Minimum 19 osob będzie pracowało


W ramach projektu zapewniamy:
•    Stypendium stażowe  1 849,68 zł brutto/m-c
•    Stypendium szkoleniowe 12,33 zł brutto za godzinę dydaktyczną
•    Zewnętrzne i wewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
•    Wyżywienie w czasie szkolenia
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    Badania lekarskie

 

 

Script logo